REGULAMIN ZAKUPU KSIĄŻEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

Dokonywane poprzez strony www.czytampoangielsku.pl , fan page na Facbooku Czytam
po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku.

Drogi Kliencie!
Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy książek w języku angielskim.
Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które
obowiązują Ciebie i mnie podczas robienia zakupów.
Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną
poprzez dane wskazane w Regulaminie.

SPIS TREŚCI
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
§2 DEFINICJE
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE
§4 PRODUKTY DOSTĘPNE NA STRONIE SPRZEDAWCY
§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§9 REKLAMACJE
§10 GWARANCJA I SERWIS
§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
§14 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA
§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
PRZEZ KONSUMENTA
§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU
KONSUMENTA
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU
PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU
KONSUMENTA
ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU
PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 

 1. Zakupu można dokonać kontaktując się poprzez stronę na Facebooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży, Instagramie Czytam_poangielsku,  formularz kontaktowy na stronie www.czytampoangielsku.pl lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@czytampoangielsku.pl .
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, wiadomości na Facebooku i formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.czytampoangielsku.pl.
 2. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin. 
 3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem dokonania zakupu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 4. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 5. Ceny podane na stronach są podane w polskich złotych i są cenami brutto. 
 6. Informacje o Produktach podane na stronach,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W ramach korzystania z wymienionych powyżej stron internetowych zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 
 1. rozsyłania i umieszczania  spamu 
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy kontaktowych.
 1. Nakazuje się:
 1. Korzystanie ze stron w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie ze stron w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 1. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych wyłącznie w celu osobistego użytku
 2. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca – Agnieszka Kaczorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Let’s Talk Szkoła Językowa Agnieszka Kaczorek, pod adresem Batalionów Chłopskich 78, 01-308 Warszawa, NIP: 5221620086 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który  dokonuje zakupu poprzez z www.czytampoangielsku.pl, fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu poprzez z www.czytampoangielsku.pl, fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zakupu poprzez www.czytampoangielsku.pl, fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku
 6. Strona internetowa – strona internetowa dostępny pod adresem www.czytampoangielsku.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu złożenia zamówienia, a następnie dokonania zakupów określonych Produktów.
 7. Produkt – produkty fizyczne zakupione. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem.
 9. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach kontaktu z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Dowód zapłaty faktura wystawiona na życzenie klienta wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa. 
 12. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy.
 13. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 17. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Klient może korzystać z www. czytampoangielsku.pl, fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania stron oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania przeglądania asortymentu  oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

 1. Na stronach dostępne są książki w języku angielskim.
 2. Specyfika każdego Produktu, cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu na stronie www.czytampoangielsku.pl

 

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez kontakt ze sprzedawcą z poziomu odpowiedniej strony, podstrony. 
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez dowolny kanał komunikacji e-mail, formularz zgłoszeniowy, wiadomość na Facebooku, Instagramie.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 3. numeru telefonu,
 4. adresu e-mail,
 5. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności odbywa się za pomocą e-maila. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 1. Klient akceptując regulamin ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Klient dokonuje zapłaty na podany przez Sprzedawcę konto.
 4. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku płatności przelewem).

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej www.czytampoangielsku.pl,  fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku są cenami brutto
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
  na stronach, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. 
 3. Ceny na kiermaszach mogą różnić się od cen znajdujących się na stronach internetowych Sprzedawcy.
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 5. Klient dokonuje wpłaty za zamówione Produkty przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane
  w Regulaminie;
 1. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta elektronicznie na podany przez klienta adres e-mail, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Faktura wystawiana jest w dniu dokonania zakupu.

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 

 1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 2 do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, po zapłaceniu przez klienta za towar.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
 1. Przesyłka pocztowa 
 2. Paczkomaty
 3. Przesyłka kurierska
 4. Odbiór osobisty 
 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski. 
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 4. Koszty dostawy leżą po stronie Klienta. Ceny Produktów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem.

 

 1. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 1. Za pośrednictwem strony www.czytampoangielsku.pl , Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa
  ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
   z korzystaniem z www.czytampoangielsku.pl, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu www.czytampoangielsku.pl.

   

   

  §9 REKLAMACJE

   

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
  2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
   i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
   i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
  5. Reklamacja powinna zostać przesłana na kontakt@czytampoangielsku.pl Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
   od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
  7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
  8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
  9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

  §10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

   

  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. a) od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
  2. b) od objęcia w posiadanie przez Konsumenta  ostatniego produktu/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk produktu dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
  3. c) od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z produktów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin
   do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
   od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.
  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

  zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.
  4. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). 
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
  6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
   do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

  §11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów  będących Przedsiębiorcami.
  2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  §12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

  1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów produktów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
  2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  1. Usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  3. Reklamacji i rękojmi,

  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

  1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
  2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

  §13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

  1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne na www.czytampoangielsku.pl , fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
  2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sprzedawcą należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
  3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
  4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w www.czytampoangielsku.pl , fan page na Facbooku Czytam po angielsku – książki dla dzieci i młodzieży lub Instagram Czytam_poangielsku,, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

  §14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Agnieszka Kaczorek , NIP: 5221620086, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@czytampoangielsku, Numer telefonu: 573 103 090 lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na stronie i podstronach www.czytampoangielsku.pl będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 
  3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sprzedawcy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  8. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
  3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace strony www.czytampoangielsku.pl, itp.
  4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:   
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze strony www.czytampoangielsku.pl, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sprzedawcę, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem

   §15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
   I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA


   1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
    z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
   2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
    o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
    o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
   3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
    do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
    z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

   §16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   1. Umowy zawierane poprzez Sprzedacę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
   3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
   4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
   5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
   6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).